Servisné strediská

Dôležité informácie

  1. Štandardne je potrebné pri servise alebo pri reklamácii uviesť serial number alebo machine type výrobku, pri záručnej oprave priložiť aj doklad o kúpe, záručný list a popísať chybu, závadu, vyplnený reklamačný protokol.
  2. Každý tovar poslaný do servisu musí byť čistý. V prípade, že tovar je neprimerane znečistený, môžeme zákazníkovi účtovať poplatok za čistenie.
  3. Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením počas prepravy. Záruka sa nevzťahuje ani na nasledovné veci: uhlíky, tesnenia a na súčiastky, ktoré sa pravidelne vymieňajú.
  4. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálne chyby. Nároky vo vzťahu na poškodenie akéhokoľvek priameho alebo nepriameho druhu, voči osobám alebo materiálu sú vylúčené.
  5. Výrobca, predávajúci neberie zodpovednosť na osobné či vecné škody, ktoré boli zavinené nedodržaním pokynov uvedené v návode na použitie, úpravou alebo prestavbou zariadenia.
  6. Ak pri oprave nebude zistená porucha spadajúca do záruky, náklady spojené s opravou a dopravou hradí kupujúci.
  7. Výjazd servisného technika aj počas záručnej doby je účtovaný sumou 0,50€/km + DPH.

 


Zoznam reklamačných a servisných stredísk

Lincos, s.r.o.


Turbínová 1., 831 04 Bratislava – m. č. Nové Mesto

E-mail: bratislava@lincos.sk
            servis@lincos.sk

Tel: +421 915 827 774

Ak nie je pre daný tovar autorizovaný servis na území SR, po dohode tovar zašlite na adresu NeoLincos Zrt., 2142 Nagytarcsa, Petőfi Sándor út 86./Csabai út 1252 hrsz., alebo Lincos Kft., Balmazújvárosi út 10, 4002 Debrecen, Maďarsko. Zásielka musí obsahovať kópiu nákupného dokladu (faktúry), riadne vyplnený reklamačný protokol a popis závady.

 


Volajte nás zadarmo cez Viber!

Viber +421 915 827 774 sk cz hu